dr Beata Woziwoda

beata_woziwoda

kontakt: woziwoda@biol.uni.lodz.pl

stopnie i tytuły naukowe

praca magisterska1991, Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego Jodły Łaskie

praca doktorska – 2001, Różnorodność fitocenotyczna i współczesne przemiany fitocenoz grądowych północnej części Wysoczyzny Łaskiej

 tematyka badań naukowych:

  • Różnorodność flor i roślinność lasów naturalnych i antropogenicznych; dynamika fitocenoz leśnych; historia użytkowania lasów.
  • Rozmieszczenie, ekologia i inwazyjność obcych gatunków drzew i krzewów (m.in.: Quercus rubra, Padus serotina).
  • Rozmieszczenie, ekologia i ochrona paprotników.

tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych:

  • Charakterystyka gatunków i rodzin (botanika systematyczna).
  • Sposoby rozprzestrzeniania się gatunków.
  • Relacje: roślina – siedlisko.
  • Skład, budowa, dynamika i metody badań zbiorowisk roślinnych (głównie leśnych).
  • Charakterystyka fitocenoz, użytkowanie i ochrona lasu (także na wykładach i ćwiczeniach prowadzonych w języku angielskim w ramach programu SOCRATES/ERASMUS).

projekty badawcze:

Kierownik projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N305 091 32/3125 pt.: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego Jeziorsko  realizowanego w latach: 2007-2010.

wybrane publikacje:

2012. Woziwoda B., Staniaszek-Kik M. Diversity of Bryophytes in plant communities created under impact of anthropogenic disturbances in Ługi peat bog area. [in:] Forysiak J., Kucharski L., Ziułkiewicz M. (eds) Peatlands in semi-natural landscape – their transformation and the possibility of protection. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp: 41-47.

2012. Woziwoda B. Inwazje drzew introdukowanych w celach komercyjnych jako problem globalny (Invasions of tree species introduced in commercial purposes as a global problem). [w:] Anderwald D. (red.) Obce gatunki w lasach (Alien species in forests) Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R.14, z. 33(4): 115-122. (in Polish, with English summary)

2012. Woziwoda B., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Sławska M., Sławski M., Tołoczko W., Hachułka M, Kopeć D., Rosadziński S., Witkowski J. Interdyscyplinarne badania ekologicznych skutków introdukcji dębu czerwonego Quercus rubra L. w lasach Polski środkowej – założenia i cele projektu (Interdisciplinary research of ecological effects of northern red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (Central Poland) – the principles and aims of study). [w:] Anderwald D. (red.) Obce gatunki w lasach (Alien species in forests). Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R.14, z. 33(4): 181-192. (in Polish, with English summary)

2012. Woziwoda B., Suwara-Szmigielska S. Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku (Gallant soldiers, wild cucumbers, Himalayan balsams and other invasive alien plant species in Szadek).. Biuletyn Szadkowski,12: 107-125. (in Polish, with English summary)

 

2012. Woziwoda B. Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników (The „Jamno” nature reserve – a valuable object for scientific studies for geobotanists from the University of Lodz) . Biuletyn Szadkowski, 12: 209-217. (in Polish)

2012. Woziwoda B., Pawicka K., Wolski G.J. Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno” (Characteristic of oak-hornbeam forest with silver fir in „Jamno” nature reserve). Biuletyn Szadkowski, 12: 127-143. (in Polish, with English summary)

2012. Pawicka K., Woziwoda B., Wolski G.J. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno” (Diversity of vascular plant species in „Jamno” nature reserve). Biuletyn Szadkowski, 12: 145-157. (in Polish, with English summary)

2012. Wolski G.J., Woziwoda B., Pawicka K., Mszaki rezerwatu „Jamno” (Bryophytes of the „Jamno” nature reserves). Biuletyn Szadkowski, 12: 159-170. (in Polish, with English summary)

2011. Staniaszek-Kik M., Woziwoda B. Participation of Bryophytes in forest and shrub communities in the anthropogenically degraded Ługi peat bog area (Central Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Botanica Steciana 15: 133-146. PDF

2011. Pawicka K., Woziwoda B. Bilans martwego drewna w rezerwacie „Polesie Konstantynowskie” (Balance of dead wood in the ‘Polesie Konstantynowskie’ nature reserve (Central Poland)). Sylwan 155 (12): 851-858. (in Polish, with English summary) PDF

2011. Woziwoda B., Michalska-Hejduk D. Impact of land use changes and dynamic vegetation changes on vascular flora diversity in Małków-Bartochów (The River Warta Valley). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7: 125–138. PDF

2011. Woziwoda B., Komperda A. Anthropogenic causes of peatland species vanishing in Glinno Ługi area. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7: 139–148. PDF

2011. Woziwoda B., Ambrożkiewicz K. Diversity of forest and shrub communities as a result of site history and of extensive and intensive forest management (Glinno Ługi case study). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7: 149–162. PDF

2011. Woziwoda B., Ambrożkiewicz K. Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego „Warciańskie Ługi” (Vegetation of the “Warciańskie Ługi” peat bog area (Central Poland), which is worthy of protection). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 504–510. PDF

2011. Woziwoda B. Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w uroczysku Rzepiszew (Diversity of vascular plant flora in Rzepiszew forest complex). Biuletyn Szadkowski, 11: 161-170. (in Polish, with English summary) PDF

2011. Woziwoda B., Janiszewski T. Zanikanie cennych gatunków ptaków w wyniku utraty siedlisk nieleśnych na rzecz roślinności leśnej i zaroślowej na przykładzie torfowiska Ługi. (Vanishing of valuable bird species as a result of open non-forested area loss due to development of shrub and forest vegetation). [w:] Anderwald D. (red.) Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych (Studia i Materiały CEPL. R.13, z. 2(27): 139-148. (in Polish, with English summary) PDF

2011. Woziwoda B., Andrzejewski H. Blechnum spicant (L.) Roth. podrzeń żebrowiec. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 28-29.

2011. Woziwoda B., Witosławski P. Botrychium lunaria (L.) Sw. – podejźrzon księżycowy. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 32-33.

2011. Witosławski P. Woziwoda B. Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch – podejźrzon marunowy. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 34-35.

2011. Witosławski P., Woziwoda B. Botrychium multifidum (S. G. Gumel.) Rupr. – podejźrzon rutolistny. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 36-37.

2011. Woziwoda B. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman – zachyłka Roberta [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 110-111.

2011. Woziwoda B., Kurowski J.K. Osmunda regalis L. – długosz królewski. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 146-147.

2011. Woziwoda B. Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub – zaproć (nerecznica) górska. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 144-145.

2011. Andrzejewski H., Woziwoda B. Polystichum aculeatum (L.) Roth – paprotnik kolczysty. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 156-157.

2011. Woziwoda B. Polystichum lonchitis (L.) Roth. – paprotnik ostry. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 158-159.

2011. Woziwoda B. Sphagno squarrosi-Alnetum – olsy torfowcowe. [w:] Olaczek R. (red) Czerwona księga roślin i zbiorowisk województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 217-219.

2010. Woziwoda B. Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie (Botanical values of natural pond in Wilamów forest complex). Biuletyn Szadkowski, 10: 161-170. (in Polish, with English summary) PDF

2010. Woziwoda B. Różnorodność gatunkowa flory roślin naczyniowych w różnowiekowych lasach na gruntach porolnych na przykładzie traw (Variety of flora species of vascular plants in various aged forests on former agricultural soils on the example of grasses). [w:] Anderwald D. (red.) Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej Polskich Lasów. Studia i Materiały CEPL, Rogów, 2(25): 405-416. (in Polish, with English summary) PDF

2009. Woziwoda B. Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek (Diversity of habitats and tree stands in the forests in the Szadek commune). Biuletyn Szadkowski. t. 9: 119-134. (in Polish, with English summary) PDF

2009. Woziwoda B. Wykorzystanie nowych metod w badaniach botanicznych dla ochrony flory i roślinności w lasach (Use of new methods in the botanical studies for the protection of flora and vegetation in the forests). [w:] Anderwald D. (red.). Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach. Studia i Materiały CEPL. R. 11., z. 2(21): 45-48. (in Polish, with English summary) PDF

2009. Woziwoda B. Morphological diversity of ferns in the Dryopteris affinis group in Central Poland. [In:] E. Szczęśniak, E. Gola (eds), Genus Dryopteris Adans. in Poland. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 45-59. PDF

2009. Woziwoda B. Dryopteris affinis (Dryopteridaceae) in Polish lowlands. [in:] Z. Mirek & A. Nikiel (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 535-537.

2009. Majchrowska A., Woziwoda B. Effects of forest history on the biodiversity of vascular plants flora. [in:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 165-174. PDF

2008. Woziwoda B., Michalska-Hejduk D. Badania szaty roślinnej obszarów leśno-torfowiskowych w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego „Jeziorsko” w dolinie rzeki Warty (The investigations of plant cover of peat-bogs near the „Jeziorsko” water reservoir in Warta river valley) [w:] Anderwald D. (red.). Woda dla lasu, las dla wody (Water for forest and forest for water). Studia i Materiały CEPL. R. 10., z. 2(18): 140-148. (in Polish, with English summary) PDF

2008. Woziwoda B. Royal fern Osmunda regalis L. in isolated localities in the Łódź Province – a state of preservation. [in:] Szczęśniak E., Gola E. (eds.). Club mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław: 57-65. PDF

2008. Woziwoda B. Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek (Plant cover protection in the commune of Szadek). Biuletyn Szadkowski, 8: 143- 150. (in Polish, with English summary) PDF

2008. Woziwoda B. Antropogenicznie wspomagana ekspansja dębu czerwonego Quercus rubra L. (Expansion of red oak Quercus rubra L. supported by anthropogenic factors) [w:] Mazur S., Tracz H. (red.). VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka, rozpoznanie – monitoring – przeciwdziałanie (VIII Symposium of Protection of Forests Ecosystem: Human threats to forest ecosystems, identification – monitoring – countering). Wydawnictwo SGGW: 259-263. (in Polish with an English abstract).

2008. Michalska-Hejduk D., Woziwoda B. Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się zbiorowisk roślinnych obszaru leśno-torfowiskowego w uroczysku Czarny Las” (dolina Warty) (Influence of habitat conditions on the development of plant communities in „Czarny Las” peat-bog complex, Warta valley). [w:] Anderwald D. (red.). Woda dla lasu, las dla wody (Water for forest and forest for water). Studia i Materiały CEPL. R. 10., z. 2(18): 149-161. (in Polish, with English summary) PDF

2007. Woziwoda B. Identyfikacja i ocena stanu zachowania siedlisk grądowych (kod NATURA 2000: 9170) w lasach Polski środkowej (Identification and evaluation of the oak-lime-hornbeam forests condition (9170- the NATURE 2000 code) in Central Poland). [w:] D. Anderwald (red.). Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach (Habitats and indicative species in the forests). Cz.1. Studia i Materiały CEPL. R. 9. z. 2/3 (16): 59-69. (in Polish, with English summary) PDF

2007. Woziwoda B. Flora Lasu Szadkowskiego (Flora of the „Las Szadkowski” forest complex). Biuletyn Szadkowski. t. 7: 185-195. (in Polish) PDF

2007. Grzyl A. & Woziwoda B. Okazałe dęby szypułkowe w rezerwacie „Uroczysko Bażantarnia” koło Skierniewic (Monumental oaks in the „Uroczysko Bażantarnia” reserve near Skierniewice (Central Poland)). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63(4): 43-55. (in Polish, with English summary)

2006. Woziwoda B. Różnorodność florystyczna różnowiekowych lasów, izolowanych w krajobrazie rolniczym Polski Środkowej, a problem zachowania i ochrony rodzimych gatunków leśnych (Floral diversity of multi-age forests isolated in agricultural landscape in Central Poland versus problem of maintain and protection of native forest species). [w:] D. Anderwald (red.). Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie (Active methods of nature protection in sustainable forestry). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 8, Z. 1(11): 103-109. (in Polish, with English summary) PDF

2006. Woziwoda B. Nowe stanowisko paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare L. w Polsce Środkowej (New locality of common polypody Polypodium vulgare L. in Central Poland). Przyroda Polski Środkowej 9: 23-25. (in Polish)

2006. Woziwoda B. Nowe stanowiska Dryopteris affinis (Aspidiaceae) w Polsce Środkowej (New localities of Dryopteris affinis (Aspidiaceae) in Central Poland). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 218-221. (in Polish, with English summary)

2006. Woziwoda B. Inwentaryzacja flory roślin naczyniowych w lasach Nadleśnictwa Poddębice (RDLP Łódź) (The investigation and diversity of vascular flora in forests complexes of Poddębice District (Regional Directorate of the State Forests in Lodz)). [w:] D. Anderwald (red.). Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów (Methods of identifying, estimation and monitoring of nature value of Polish forests). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 8, Z. 4(14): 115-125. (in Polish, with English summary) PDF

2006. Woziwoda B. Distribution of protected ferns in Central Poland. [in:] Piękoś-Mirkowa H. & Zenkteler E. (eds.). Conservation related problems of pteridophytes in Poland. Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany, Kraków. Botanical Guidebooks 29: 99-109. PDF

2002. Woziwoda B. Changes in oak-hornbeam forest in the north part of the Wysoczyzna Łaska mesoregion (Central Poland). Ecological Questions, 2: 117-129. PDF

1998. Woziwoda B. Szata roślinna rezerwatu „Jodły Łaskie” (The plant cover of the „Jodły Łaskie” nature reserve). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica 12: 3-45. (in Polish, with English summary)